چهارشنبه 1399/خرداد/7

خدمات نصب و راه اندازی مراکز داده ( Data Center )

شركت مـهـرگـان شـبـكـه آفـاق ، با پرسنل مجرب و متخصص و كارآزموده، در زمينه مشاوره، طراحي،      ‌تامين تجهيزات، نصب و راه اندازي ، نگهداري و پشتيباني انواع مراكز داده (DataCenter) اداري ، تجاري ،  و سازماني تحت استاندارد TIA942 و مراكز نظامي تحت  استانداردTEMPEST  به شرح مختصر در ذيل فعاليت مي نمايد:

     مكان يابي DATA CENTER :

·  انتخاب محل مناسب براي ايجاد مركز داده

·  بهينه سازي و مناسب سازي محل موجود ، براي ايجاد و راهبري مركز داده با مشاوره و نظارت كارشناسان عمران و معماري به منظور ايجاد ابنيه و زيرساخت فيزيكي استاندارد مراكز داده.

     جانمايي DATA CENTER :

·  استفاده مناسب و بهينه از فضاي موجود و رعايت جانمايي تجهيزات طبق استاندارد TIA942  به منظور افزايش بازدهي و  ضريب ايمني و جلوگيري از ايجاد فضاي بي استفاده و همچنين در نظر گرفتن فضاي رشد به منظور ارتقاء مركز داده در آينده.

    تامين تجهيزات DATA CENTER :

· انواع  Server.                                      

· انواع  Storage.

· انواع Rack  و كابينت مناسب براي مراكز داده.

· انواع سيستم هاي  Cabling استاندارد شبكه ، برق ، فيبرنوري.

· انواع سيستم هاي برق رساني بدون وقفه (UPS , SPS).

· انواع سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق متعارف.

· انواع سيستم هاي هواساز و تهويه هواي مراكز داده.

· انواع سيستم هاي حفاظتي و نظارتي به منظور كنترل و تامين امنيت مراكز داده.

· انواع كف و سقف هاي كاذب استاندارد و مناسب براي مراكز داده.

· انواع سيستم هاي كنترل كيفيت و مديريت مراكز داده.

· انواع سيستم هاي مانيتورينگ.

    نصب و راه اندازي DATA CENTER  :

·  بر اساس استاندارد TIA942 و با به كارگيري و رعايت استاندارد هاي ISO/IES24769  براي مراكز داده اداري ، تجاري و سازماني و همچنين استاندارد TEMPEST  براي مراكز داده حساس نظامي.

سوپیتا

بیشتر

لگراند

بیشتر

فلوک

بیشتر

گیگانت

بیشتر